Integritetspolicy

Genom att skicka in uppgifter till oss och/eller genom att använda vår webbplats, ger du ditt samtycke till att de personliga uppgifter som du anger får behandlas av oss på det sätt och för de syften som beskrivs i följande integritetspolicy.

Juridisk person
Tentipi AB, Abmorvägen 38, 933 90 Moskosel, Sverige, organisationsnummer
556445-3842.

Denna webbsida använder ”Tentipi”, ”vi” och”oss” eller ”vår/vårt/våra”, vilka alla
avser Tentipi AB.

Integritetspolicy
Denna integritetspolicy beskriver Tentipis nuvarande policy och praxis avseende de personuppgifter som vi samlat in manuellt eller via denna webbplats, tentipi.se, och eventuella underdomäner, inklusive www.tentipi.com. Termen "Personuppgifter" avser personligt identifierbar information om dig, till exempel ditt namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress eller postadress.

Meddelande om ändringar av denna policy
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tjänster och lägger kontinuerligt till ny funktionalitet och nya möjligheter på denna webbplats. På grund av dessa fortlöpande förändringar, nya lagar och förändringar på grund av tekniska framsteg kan vår hantering av data komma att ändras från tid till annan. Om och när vår datapraxis ändras, kommer vi (så snart som det är praktiskt möjligt) att publicera ändringarna på vår hemsida för att meddela dig om dessa. Vi uppmanar dig att läsa denna sida ofta.

Insamling av personuppgifter inklusive
e-postadresser
Vi samlar in och lagrar information du ger oss. Du kan på denna webbplats registrera dig för att få ytterligare information eller tjänster från oss. När du registrerar dig ber vi dig om kontaktinformation såsom ditt namn, adress och e-postadress.

Vi kompletterar ibland den information du tillhandahåller med information som erhålls från tredje part. Till exempel, om felaktiga postnummer identifieras kan vi komma att använda programvara från tredje part för att korrigera dem.

Användning av personuppgifter
Syftena med att vi behandlar personuppgifter är följande:

Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om nya tjänster/evenemang eller artiklar/produkter som vi tror kommer att vara av intresse för dig.
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående kampanjer och liknande kopplade till vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility).
Vi kan komma att använda dina personuppgifter internt för att ge dig bättre service och hjälp med att lösa dina problem.
Avregistrering
Om du inte vill ta emot information från oss och vill bli borttagen från vår adresslista, använd sidan ”Kontakta oss”.

Anonyma data som samlas in via denna webbplats
Förutom informationen, som vi samlar in enligt ovan, använder vi teknik för att samla in anonym information om användningen av vår webbplats. Till exempel använder vi analysverktyg för att se vilka sidor på vår webbplats som våra kunder besöker. Vi använder också analysverktyg för att se vilka webbläsare våra besökare använder. Denna teknik identifierar dig inte personligen; den gör det endast möjligt för oss att sammanställa statistik om våra besökare och deras användning av vår webbplats.

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra sidor på vår webbplats. Vi använder analysverktyg för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår webbplats som våra besökare väljer att titta på. Återigen, denna teknik identifierar dig inte personligen utan gör det endast möjligt för oss att sammanställa statistik om användningen av dessa hyperlänkar.

Vi använder dessa anonyma data för att förbättra innehållet och funktionaliteten på denna webbplats och i våra nyhetsbrev via e-post, för att bättre förstå våra kunder och marknader och för att förbättra våra tjänster.

Cookies
Cookies är små textfiler, som sparas på webbplatsbesökarens dator. De är inte datorprogram. De innehåller – och överför till webbservern – endast information som användaren själv har lämnat till en viss webbplats. Mer information om cookies finns i sidfoten.

Avläsning av information om dig
Den här webbplatsen avläser din webbläsares språkinställningar. Beroende på vilket språk din webbläsare är inställd på, kan den här sidan komma att omdirigera dig till vår sida på detta språk. Vi kan också utföra IP-kontroll för att bestämma vilket land eller region du befinner dig i och vilken domän din IP-adress är knuten till.

Vi avläser denna information för att få en bättre bild av våra användares demografiska sammansättning.

Delning av dina personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med icke-associerad tredje part, ej heller säljer eller distribuerar vi dem till sådan tredje part förutom i följande begränsade fall:

Personuppgifter kan ibland överföras till tredje part, som å våra vägnar bearbetar dem i enlighet med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller för ändamål som du senare har samtyckt till.
Vi kan dela eller överföra informationen i våra databaser för att uppfylla ett lagstadgat krav, för att skydda dina vitala intressen, för att skydda våra databasers och den här webbplatsens integritet och säkerhet, för att att vidta försiktighetsåtgärder när det gäller juridiskt ansvar eller i händelse av försäljning, företagssammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelse.

Vi kan dela eller överföra informationen i våra databaser med och till våra volontärer, rådgivare och externa advokatbyråer för att tillgodose dina behov. Dessa parter kan ha sin egen integritetspolicy som du då kan bli föremål för.

Innan vi avslöjar personuppgifter kräver vi, där det är befogat, att tredje part enligt avtal vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda uppgifterna och bibehålla sekretessen.

Dataintegritet och säkerhet
Vi strävar efter att upprätthålla tillförlitligheten/vederhäftigheten, exaktheten, fullständigheten och aktualiteten när det gäller personuppgifter i våra databaser och att skydda våra databasers integritet och säkerhet. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det rimligen är nödvändigt med tanke på de ändamål för vilka de samlades in eller för att följa gällande lagliga eller etiska rapporterings- och dokumentationskrav.

Våra medarbetare och rådgivare/advokater, som har tillgång till personuppgifter, har fått utbildning för att kunna hantera sådan information korrekt och i enlighet med våra säkerhetsprotokoll och strikta sekretessregler. Även om vi inte kan garantera att förlust, missbruk, olovlig spridning, ändring eller förstöring av data aldrig kommer att ske, försöker vi förhindra sådana olyckliga incidenter.

Dataåtkomst och korrigeringar
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Efter att ha mottagit din skriftliga begäran och tillräcklig information för att kunna verifiera din identitet, ger vi dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig och som du har rätt att få ta del av enligt tillämplig lag. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort felaktiga personliga uppgifter och meddela tredje part relevanta ändringar.

Om du vill få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter, skriv till oss på följande adress:

Tentipi AB

Abmorvägen 38

933 90 Moskosel

Du kan också mejla till [email protected].

Det kostar inget att få personuppgifter korrigerade. På anmodan uppdaterar vi dina personuppgifter men begäran om radering sker endast i enlighet med gällande lagstiftning.

Forum
Du godkänner att du är ensam ansvarig för innehållet i dina publicerade inlägg. Du samtycker till att du inte skickar förolämpande, oanständiga, vulgära, ärekränkande, hatiska, hotande eller sexuellt orienterade inlägg eller material som kan bryta mot svensk, ditt eget lands eller internationell lagstiftning. Om du gör det, kan det leda till att du omedelbart och permanent blir blockerad och anmäld till din internetleverantör, om det anses nödvändigt av oss. Alla inläggs IP-adress kan komma att registreras för upprätthållandet av dessa villkor. Du godkänner att Tentipi har rätt att när som helst ta bort, redigera, flytta eller stänga vilket ämne som helst, om vi anser det lämpligt. Du godkänner att all information du anger får lagras i en databas. Denna information kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt samtycke, men skulle hackningsförsök leda till att uppgifter avslöjas, samtycker du till att Tentipi inte kan hållas ansvarigt för detta.

Tentipi hävdar inte upphovsrätt till någon av dina skrifter eller bilder, men genom att delta i våra forum ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, evig, royaltyfri tillåtelse att kopiera dina bidrag till vilket som helst av de medier vi använder oss av och för ändamål som vi väljer.

Du samtycker till att inte lägga in upphovsrättsskyddat material om du inte själv äger upphovsrätten eller har skriftligt samtycke från ägaren av upphovsrättsskyddat material.

Observera att det är omöjligt för Tentipi att bekräfta varje inläggs giltighet. Tentipi ansvarar inte för innehållet i inläggen och garanterar inte informationens riktighet, fullständighet eller användbarhet. De postade meddelandena uttrycker författarens synpunkter. Om du anser att ett postat inlägg är anstötligt, uppmanar vi dig att omedelbart meddela en administratör eller moderator på aktuellt forum. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inkorrekt innehåll inom rimlig tid om vi finner att borttagning är nödvändig.

Länk till andra webbplatser
Den här webbplatsen innehåller hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar skall ses som hänvisningar som tillhandahålls för att underlätta för dig. Detta innebär inte några godkännanden av aktiviteterna på dessa tredjepartswebbplatser eller någon association med deras operatörer. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller sekretesspraxis. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyn hos de webbplatser du besöker, innan du använder webbplatserna eller tillhandahåller personuppgifter om dig själv.

Överföring av data till utlandet
Om du besöker denna webbplats från ett land annat än det där vår webbserver är placerad, kommer detta automatiskt att innebära att information förs över landsgränser. Genom att besöka denna webbsida och kommunicera elektroniskt med oss, godkänner du dessa överföringar.

Då vi är ett internationellt företag kan överföring av personuppgifter, insamlade via vår webbplats, komma att ske till andra länder för att vi skall kunna erbjuda service i det egna landet/på hemmaplan.

Gällande lag
Denna integritetspolicy utgör en del av våra användarvillkor för webbplatsen, och som sådan skall den regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Du samtycker till att låta eventuell tvist som uppstår på grund av din användning av denna webbplats avgöras av svensk domstol enligt svensk lagstiftning.

Frågor
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via sidan ”Kontakta oss” i sidfoten på denna webbplats.